Adiafora

Adiafora (gr. ἀδιάφορα, adiaphora, „indiferentiški dalykai“) – kategorija daiktų, kurie laikomi moraliai neutraliais ir neturi prigimtinės vertės. Šis terminas dažnai vartojamas priešpriešinant dalykus, kurie laikomi moraliai gerais arba blogais. Daugelis dalykų gali būti laikomi adiafora, įskaitant maistą, gėrimus, drabužius ir kitus daiktus.

Kokia yra Įsikūnijimo reikšmė mums?

Įsikūnijimo reikšmė mums yra ta, kad jis leidžia mums artimiau pažinti Dievą. Ji mums rodo, kad Dievas yra ne kokia nors tolima, abstrakti būtybė, bet būtybė, kuri yra arti mūsų ir kuri mus artimai pažįsta. Tai taip pat parodo, kad Dievas yra būtybė, kuri nori tapti viena iš mūsų, kad dalytųsi mūsų gyvenimu ir patirtimi.

Ką reiškia antinomija Biblijoje?

Antinomizmas – tai įsitikinimas, kad krikščionys nėra saistomi moralinio Dievo įstatymo. Šis tikėjimas grindžiamas mintimi, kad krikščionys yra išgelbėti vien iš malonės, todėl jie neprivalo paklusti įstatymui.

Biblijoje yra kelios ištraukos, kurios tarsi patvirtina šį požiūrį. Pavyzdžiui, Laiške romiečiams 6, 14-15 Paulius sako: ,,Juk nuodėmė neturi jums viešpatauti, nes esate ne įstatymo, bet malonės valdžioje“. Kas tada? Ar mes nusidedame, nes esame ne pagal įstatymą, bet pagal malonę? Tikrai ne!“

Tačiau kitose ištraukose aiškiai sakoma, kad iš krikščionių vis tiek tikimasi paklusti Dievo įstatymui. Evangelijos pagal Matą 5, 17-19 Jėzus sako: „Nemanykite, kad aš atėjau panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Aš atėjau ne naikinti, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena dalelė ar dalelytė neišnyks iš įstatymo, kol viskas bus įvykdyta. Taigi, kas pažeistų bent vieną iš šių mažiausių įsakymų ir taip mokytų žmones, bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje, o kas juos vykdo ir moko, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje.“

Taigi, nors gali kilti diskusijų dėl to, ką tiksliai reiškia antinomizmas, bendrai sutariama, kad tai klaidinga doktrina.

Ką reiškia įsikūnijimas Biblijoje?

Įsikūnijimas reiškia, kad Dievas tapo žmogumi. Jėzus, Dievo Sūnus, gimė kaip žmogus. Tai paslaptis, kurios negalime iki galo suprasti, tačiau ji yra pagrindinė krikščionybės doktrina. Jėzus yra ir visiškai Dievas, ir visiškai žmogus. Jis yra vienintelis, kuris gali išgelbėti mus iš nuodėmės ir suteikti mums amžinąjį gyvenimą.

Ką Biblija sako apie ginčytinus dalykus?

Biblija konkrečiai nenagrinėja ginčytinų dalykų klausimo, tačiau pateikia tam tikrų patarimų, kaip spręsti nesutarimus ir ginčus. Laiške filipiečiams Paulius rašo: „Dėl nieko nesirūpinkite, bet kiekvienoje situacijoje malda ir prašymu, dėkodami pateikite savo prašymus Dievui. O Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, saugos jūsų širdis ir protus Kristuje Jėzuje“ (Filipiečiams 4, 6-7). Šioje ištraukoje siūloma, kad, kai nesutariame su kitais žmonėmis, pirmiausia turėtume kreiptis į Dievą maldoje. Tik po to, kai kreipiamės į Dievo vadovavimą ir išmintį, turėtume bandyti išspręsti nesutarimus.

Be to, Biblija taip pat moko, kad meilė yra svarbiausias dalykas visuose mūsų santykiuose (1 Korintiečiams 13:13). Todėl net ir tada, kai nesutariame su kitais, turėtume stengtis rodyti jiems meilę ir pagarbą. Tai nereiškia, kad turėtume sutikti su viskuo, ką jie sako ar daro, tačiau tai reiškia, kad turėtume stengtis palaikyti su jais meilės ir pagarbos kupinus santykius.

Parašykite komentarą