Apskaita

Apskaita – tai finansinių operacijų registravimo, klasifikavimo ir apibendrinimo procesas, kurio metu gaunama informacija, naudinga priimant verslo sprendimus. Apskaitai būdingi šie bruožai: jos vaidmuo teikiant finansinę informaciją, dvejybinės apskaitos naudojimas ir dėmesys finansinėms ataskaitoms. Būdingiausi apskaitos bruožai yra šie: finansinių ataskaitų sudarymas, debeto ir kredito bei kaupimo ir atidėjimo principų naudojimas.

Kokie yra apskaitos pagrindai?

Pagrindinė apskaitos lygtis yra Turtas = Įsipareigojimai + Nuosavas kapitalas. Ši lygtis parodo, kad įmonės turtas finansuojamas įsipareigojimais arba nuosavu kapitalu. Įsipareigojimai – tai įsipareigojimai kažkam kažką sumokėti ateityje, o nuosavas kapitalas – tai akcininkų turima įmonės nuosavybės dalis.

Apskaitos lygtis yra dvigubo įrašo buhalterinės apskaitos, kurią dauguma įmonių naudoja savo finansinėms operacijoms registruoti, pagrindas. Pagal dvejybinę apskaitą kiekviena operacija registruojama dviejose sąskaitose. Pavyzdžiui, kai įmonė įsigyja naują įrangą, sandoris būtų registruojamas įrangos sąskaitoje (turto sąskaita) ir pinigų, kuriais buvo sumokėta už įrangą, sąskaitoje (įsipareigojimų arba nuosavo kapitalo sąskaita).

Apskaitos tikslas – pateikti finansinę informaciją, kuri būtų naudinga priimant verslo sprendimus. Finansinės ataskaitos yra pagrindinė priemonė, kurią buhalteriai naudoja šiai informacijai pateikti. Trys labiausiai paplitusios finansinės ataskaitos yra balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir pinigų srautų ataskaita.

Balanse parodomas įmonės turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas tam tikru metu. Pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos įmonės pajamos ir išlaidos per tam tikrą laikotarpį. Pinigų srautų ataskaita parodo, kaip per tam tikrą laikotarpį į įmonę įplaukė ir iš jos išplaukė pinigai.

Buhalteriai taip pat naudoja rodiklius ir tendencijų analizę, kad pateiktų informaciją, naudingą priimant verslo sprendimus. Santykiai – tai dviejų skaičių palyginimo būdas,

Kas yra debetas ir kreditas?

Debetas ir kreditas yra apskaitos terminai, nurodantys įrašo sąskaitoje kryptį. Debetinis įrašas – tai įrašas, didinantis turto arba sąnaudų sąskaitos likutį, o kreditinis įrašas – mažinantis įsipareigojimų arba nuosavo kapitalo sąskaitos likutį.

Taikant dvejybinę buhalterinę apskaitą, kiekviena finansinė operacija registruojama bent dviejose sąskaitose, o debeto ir kredito įrašai tarpusavyje užskaitomi. Ši sistema leidžia susidaryti išsamesnį vaizdą apie įmonės finansinę būklę nei paprastoji buhalterinė apskaita, kai operacijos registruojamos tik vienoje sąskaitoje.

Sąvokos „debetas“ ir „kreditas“ taip pat vartojamos bankininkystėje. Debetine kortele pinigai paimami iš atsiskaitomosios sąskaitos, o kreditine kortele pinigai skolinami iš kredito įstaigos.

Ar sunku tvarkyti apskaitą?

Ne, apskaita nėra sudėtinga, jei ja domitės ir norite įdėti reikiamą darbą, kad išmoktumėte sąvokas. Tačiau, jei jums atrodo, kad ši sritis yra paini ar sunkiai suprantama, tai gali būti iššūkis. Geriausias būdas nustatyti, ar apskaita jums tinka, – pasikalbėti su buhalteriu arba išklausyti šios srities kursą.

Ką tiksliai daro buhalteriai?

Pagrindinis buhalterio darbas – tvarkyti finansinius įrašus. Tai apima pajamų, išlaidų ir turto apskaitą. Buhalteriai taip pat rengia finansines ataskaitas, kurios gali būti naudojamos priimant sprendimus, kaip paskirstyti išteklius.

Buhalteriai paprastai dirba biure, nors kai kurie gali dirbti nuotoliniu būdu arba iš namų. Paprastai jie dirba įprastomis darbo valandomis, nors įtemptais laikotarpiais gali prireikti viršvalandžių.

Kas yra apskaita ir paaiškinkite?

Apskaita – tai finansinių operacijų registravimo, klasifikavimo ir apibendrinimo procesas, kurio metu gaunama informacija, naudinga priimant verslo sprendimus. Apskaitos teikiama informacija naudojama finansiniam planavimui, biudžeto sudarymui ir sprendimų priėmimui.

Apskaita skirstoma į tris pagrindines sritis: finansinę apskaitą, valdymo apskaitą ir mokesčių apskaitą. Finansinė apskaita orientuota į finansinių ataskaitų, kuriomis naudojasi išorės vartotojai, pavyzdžiui, akcininkai, kreditoriai ir reguliavimo institucijos, rengimą. Valdymo apskaita skirta vadovams teikti informaciją, kuri naudojama planuojant, priimant sprendimus ir kontroliuojant. Mokesčių apskaita skirta mokesčių deklaracijoms rengti ir mokestiniams įsipareigojimams nustatyti.

Parašykite komentarą