Balansas

Balansas – tai finansinė ataskaita, kurioje pateikiamas įmonės turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo vaizdas tam tikru metu. Balansas yra viena iš trijų pagrindinių finansinių ataskaitų, kartu su pelno (nuostolių) ataskaita ir pinigų srautų ataskaita.

Balansas kartais vadinamas finansinės būklės ataskaita.“ Balanse apžvelgiama įmonės finansinė būklė, jį naudoja kreditoriai, investuotojai ir analitikai, norėdami įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir stabilumą.

Balansą sudaro trys pagrindinės dalys: turtas, įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė. Kiekviename iš šių skirsnių pateikiama svarbi informacija apie įmonės finansinę būklę.

Balanso turto dalyje pateikiamas visas įmonės turtas, t. y. daiktai, kurie turi vertę ir gali būti naudojami pajamoms uždirbti. Turto skirsnis skirstomas į dvi kategorijas: trumpalaikį turtą ir ilgalaikį turtą.

Trumpalaikis turtas – tai turtas, kurį tikimasi paversti pinigais per vienerius metus. Trumpalaikio turto pavyzdžiai: pinigai ir pinigų ekvivalentai, gautinos sumos ir atsargos.

Ilgalaikis turtas – tai turtas, kurio nesitikima paversti pinigais per vienerius metus. Ilgalaikio turto pavyzdžiai yra nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai.

Balanso įsipareigojimų dalyje nurodomi visi įmonės įsipareigojimai, t. y. įsipareigojimai, kurie turi būti sumokėti ateityje. Įsipareigojimų skirsnis skirstomas į dvi kategorijas: trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus

Kam naudojamas balansas?

Balansas – tai finansinė ataskaita, kurioje parodomas įmonės turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas tam tikru metu. Balansas gali būti naudojamas įmonės finansinei būklei įvertinti, taip pat įmonės likvidumui, mokumui ir finansinei veiklai įvertinti.

Kokie yra 3 pagrindiniai balanse pateikiami dalykai?

Trys pagrindiniai balanso elementai yra turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas.

Turtas – tai viskas, kas turi vertę, kurią turi įmonė. Tai gali būti grynieji pinigai, investicijos, nekilnojamasis turtas, įranga arba atsargos.

Įsipareigojimai – tai viskas, ką įmonė yra skolinga. Tai gali būti pinigai, mokėtini tiekėjams, paskolos arba mokesčiai.

Nuosavas kapitalas – tai skirtumas tarp įmonės turto ir įsipareigojimų. Tai taip pat vadinama įmonės grynąja verte.

Kas yra balansas pradedantiesiems?

Balansas – tai finansinė ataskaita, kurioje parodomas įmonės turtas, įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė tam tikru metu.

Turtas – tai viskas, kas turi vertę ir priklauso įmonei. Tai gali būti grynieji pinigai, investicijos, turtas ir įranga.

Įsipareigojimai – tai viskas, ką įmonė yra skolinga. Tai gali būti tiekėjams mokėtini pinigai, neapmokėtos klientų sąskaitos faktūros ir paskolos iš bankų.

Nuosavas kapitalas – tai skirtumas tarp įmonės turto ir įsipareigojimų. Jis atspindi įmonės akcininkų nuosavybės interesus.

Kokie yra 3 balanso tipai?

Yra trys balansų tipai: balansas pagal pinigų principą, balansas pagal kaupimo principą ir balansas pagal mokesčių principą.

Pinigų pagrindu sudarytame balanse turtas ir įsipareigojimai pateikiami pagal tai, kada gaunami ir išmokami grynieji pinigai. Balanse pagal kaupimo principą turtas ir įsipareigojimai parodomi pagal tai, kada jie uždirbami arba patiriami, neatsižvelgiant į tai, kada gaunami arba išmokami pinigai. Mokesčių bazės balansas naudojamas mokesčių ataskaitoms rengti ir jame turtas ir įsipareigojimai pateikiami pagal tai, kada reikia mokėti mokesčius.

Parašykite komentarą