Defliatorius

Defliatorius yra statistinė priemonė, naudojama tam tikro prekių ir paslaugų krepšelio kainų pokyčiams per tam tikrą laiką įvertinti. Defliatorius naudojamas infliacijai koreguoti, kad būtų galima tiksliai įvertinti realiojo BVP pokyčius. Defliatorius apskaičiuojamas nominalųjį BVP dalijant iš realiojo BVP. Gautas skaičius dauginamas iš 100 ir taip gaunamas procentinis kainų pokytis.

Defliatorius yra svarbi ekonomistų priemonė, nes leidžia palyginti BVP pokyčius skirtingais laikotarpiais. Jis taip pat yra naudinga priemonė įmonėms ir investuotojams, nes gali padėti įvertinti, ar tam tikra ekonominė veikla tampa labiau ar mažiau pelninga.

Ką reiškia BVP defliatorius?

BVP defliatorius – tai visų šalyje tam tikrais metais pagamintų galutinių prekių ir paslaugų kainų lygio matas. BVP defliatorius apskaičiuojamas kaip nominaliojo BVP ir realiojo BVP santykis, padaugintas iš 100.

Kam naudojamas defliatorius?

Defliatorius – makroekonomikoje vartojamas terminas, kuriuo matuojamas kainų pokytis. Apskaičiuojant realųjį BVP, jis naudojamas infliacijai koreguoti. Realusis BVP apskaičiuojamas imant nominalųjį BVP ir defliuojant jį pagal kainų lygį.

Kaip apskaičiuoti defliatorių?

Defliatorius yra infliacijos matas, apskaičiuojamas kaip einamųjų metų kainų indekso ir praėjusių metų kainų indekso santykis. Defliatorius gali būti naudojamas nominaliosioms vertėms koreguoti (e.g. darbo užmokestį ir BVP) infliaciją, kad juos būtų galima palyginti skirtingais laikotarpiais.

Norint apskaičiuoti defliatorių, pirmiausia reikia apskaičiuoti kainų indeksą. Kainų indeksas – tai vidutinio prekių ir paslaugų krepšelio kainų pokyčio per tam tikrą laiką matas. Kainų indeksą galima apskaičiuoti įvairiais būdais, tačiau labiausiai paplitęs yra vartotojų kainų indeksas (VKI).

Norint apskaičiuoti vartotojų kainų indeksą, pirmiausia reikia pasirinkti prekių ir paslaugų krepšelį, atspindintį tipinio vartotojo vartojimo įpročius. Tada šis krepšelis reguliariai įkainojamas (pvz.g. mėnesio arba metų). Tada VKI apskaičiuojamas kaip dabartinės krepšelio kainos ir bazinių metų krepšelio kainos santykis.

Defliatorius apskaičiuojamas kaip dabartinio VKI ir praėjusių metų VKI santykis. Šį skaičių galima padauginti iš 100, kad gautume defliatoriaus pokytį procentais.

Kas yra BVP defliatorius ir infliacija?

BVP defliatorius yra bendro kainų lygio ekonomikoje matas. Jis apskaičiuojamas kaip nominaliojo BVP ir realiojo BVP santykis. Kita vertus, infliacija yra prekių ir paslaugų krepšelio kainų lygio pokyčio per tam tikrą laiką matas.

Parašykite komentarą