Ekonomikos augimas

Ekonomikos augimas – tai ekonomikos gamybinio pajėgumo didėjimas. Jis gali būti matuojamas bendruoju vidaus produktu (BVP), pajamomis vienam gyventojui arba kitais bendrosios gamybos rodikliais.

Ekonomikos augimui būdingi šie bruožai: darbo jėgos, kapitalo atsargų ir našumo didėjimas. Ekonomikos augimas taip pat dažnai lemia vidutinių pajamų ir vartojimo lygio didėjimą. Jį gali lydėti struktūriniai ekonomikos pokyčiai, pvz., naujų pramonės šakų kūrimas arba kitų nuosmukis.

Egzistuoja kelios skirtingos ekonomikos augimo teorijos. Viena iš populiarių teorijų, vadinamoji neoklasikinė augimo teorija, pabrėžia technologinės pažangos ir kapitalo kaupimo vaidmenį skatinant ekonomikos augimą. Kitoje teorijoje, vadinamoje endogenine augimo teorija, daugiausia dėmesio skiriama inovacijų ir žmogiškojo kapitalo vaidmeniui skatinant ekonomikos augimą.

Ekonomikos augimas dažnai siejamas su gyvenimo lygio kilimu. Tačiau svarbu pažymėti, kad ekonomikos augimas nėra tas pats, kas ekonominė plėtra. Ekonominis vystymasis – tai platesnis pokyčių, gerinančių visuomenės ekonominę gerovę, rinkinys, pavyzdžiui, vidutinės gyvenimo trukmės, raštingumo lygio ir pajamų vienam gyventojui didėjimas.

Kokie yra 5 ekonomikos augimo šaltiniai?

Yra penki pagrindiniai ekonomikos augimo šaltiniai:

1. Fizinio kapitalo kaupimas – tai reiškia šalies fizinio kapitalo, pavyzdžiui, gamyklų, mašinų ir būstų, atsargų didinimą.

2. Žmogiškojo kapitalo kaupimas – jis vyksta, kai darbuotojai įgyja įgūdžių ir patirties, dėl kurių jie tampa produktyvesni.

3. Technologinė pažanga – ji apima naujų ir patobulintų technologijų kūrimą ir diegimą.

4. Išteklių išteklių gausėjimas – tai reiškia, kad atrandami nauji gamtinių išteklių, pavyzdžiui, naftos ir dujų, ištekliai.

5. Geresnė institucinė kokybė – apima daugybę veiksnių, įskaitant teisinę valstybę, valdžios kokybę ir nuosavybės teises.

Kodėl ekonomikos augimas yra svarbus?

Yra keletas priežasčių, kodėl ekonomikos augimas yra svarbus. Pirma, ekonomikos augimas yra būtinas gyvenimo lygiui gerinti. Jei nebūtų ekonomikos augimo, šalims būtų labai sunku patenkinti pagrindinius savo piliečių poreikius, pavyzdžiui, aprūpinti juos maistu, pastoge ir drabužiais. Antra, ekonomikos augimas yra būtinas skurdui mažinti. Ekonomikos augimas leidžia šalims gauti daugiau pajamų ir suteikia daugiau galimybių žmonėms išvengti skurdo. Trečia, ekonomikos augimas svarbus siekiant užtikrinti politinį stabilumą. Šalyse, kuriose ekonomikos augimas yra spartus, paprastai būna stabiliau ir saugiau nei šalyse, kuriose ekonomikos augimas nedidelis. Ketvirta, ekonomikos augimas yra būtinas socialinės gerovės programoms finansuoti. Socialinės gerovės programoms, tokioms kaip sveikatos priežiūra ir švietimas, reikia daug lėšų, todėl ekonomikos augimas yra būtinas norint gauti pajamas, reikalingas šioms programoms finansuoti. Galiausiai, ekonominis augimas yra svarbus siekiant patenkinti didėjančio gyventojų skaičiaus poreikius. Augant gyventojų skaičiui, didėja ir prekių bei paslaugų poreikis. Ekonominis augimas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad būtų gaminama pakankamai produkcijos padidėjusiems poreikiams patenkinti.

Kas yra ekonomikos augimo pavyzdys?

Ekonomikos augimas – tai prekių ir paslaugų gamybos didėjimas šalyje per tam tikrą laiką. Jį galima išmatuoti pagal bendrąjį vidaus produktą (BVP), kuris yra visų šalyje per tam tikrus metus pagamintų prekių ir paslaugų vertė. BVP galima suskirstyti į dvi sudedamąsias dalis: užimtųjų skaičiaus augimą ir produktyvumo augimą (vienam užimtajam tenkančios produkcijos kiekis).

Yra du pagrindiniai ekonomikos augimą skatinantys veiksniai: produktyvumo didėjimas ir dirbančiųjų skaičiaus augimas. našumo augimą gali lemti technologinės inovacijos, dėl kurių gali atsirasti naujų ir efektyvesnių gamybos metodų. Užimtųjų skaičiaus didėjimą gali lemti gyventojų skaičiaus augimas, taip pat darbo jėgos aktyvumo didėjimas (dirbančių arba ieškančių darbo gyventojų procentinė dalis).

Norint išlaikyti ilgalaikį ekonomikos augimą, būtina, kad abu veiksniai veiktų kartu. Jei produktyvumo augimas sulėtėja, norint išlaikyti tą patį augimo tempą, reikės spartinti užimtumo augimą. Panašiai, jei užimtumo augimas lėtėja, tai produktyvumo augimas turės didėti, kad būtų išlaikytas toks pat augimo tempas.

Siekiant paskatinti ekonomikos augimą, galima įgyvendinti tam tikrą politiką. Tai apima politiką, kuria siekiama skatinti investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, taip pat politiką, kuria siekiama didinti dirbančiųjų skaičių.

Parašykite komentarą