Ekumenizmas

Žodis ekumeninis kilęs iš graikiško žodžio οἰκουμένη (oikoumenē), reiškiančio „visas apgyvendintas pasaulis“, ir vartojamas apibūdinti įvairiems krikščionybės judėjimams, kuriais siekiama skatinti skirtingų krikščioniškų konfesijų vienybę.

Žymiausios ir labiausiai pripažintos ekumeninės organizacijos yra Pasaulio bažnyčių taryba ir Nacionalinė bažnyčių taryba Jungtinėse Amerikos Valstijose. Abi šios organizacijos vienija įvairių krikščioniškųjų konfesijų atstovus, siekdamos skatinti dialogą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų bažnyčių.

Terminas ekumeninis taip pat gali būti vartojamas plačiau ir reikšti bet kokias pastangas skatinti skirtingų grupių, religijų ar organizacijų vienybę.

Kas yra ekumenizmo pavyzdys?

Ekumeninis susirinkimas (arba ekumeninis susirinkimas; taip pat visuotinis susirinkimas) – tai bažnytinių dignitorių ir teologijos ekspertų konferencija, sušaukta aptarti ir išspręsti Bažnyčios doktrinos ir praktikos klausimus, kurioje kviečiami dalyvauti skirtingų pažiūrų.

Kas yra ekumenizmas Biblijoje?

Ekumenizmas – tai skirtingų krikščioniškų bažnyčių vienybės skatinimas. Šią vienybę galima pasiekti bažnyčioms palaikant dialogą ir bendradarbiaujant bei siekiant bendrų tikslų.

Biblijoje yra daug eilučių, kuriose skatinama skirtingų žmonių ir grupių vienybė. Pavyzdžiui, Laiške efeziečiams Paulius rašo, kad krikščionys turėtų „stengtis išlaikyti Dvasios vienybę taikos ryšiuose“ (Ef 4, 3). Apreiškimo Jonui knygoje Jonas mato Šventojo miesto viziją, kuriam „nereikia nei saulės, nei mėnulio, kad jį apšviestų, nes Dievo šlovė yra jo šviesa, o jo žiburys – Avinėlis“ (Apr 21, 23). Ši vizija simbolizuoja visų žmonių vienybę Dieve.

Taip pat yra daug eilučių, kuriose kalbama prieš susiskaldymą ir konfliktus. Pavyzdžiui, Jėzus sako: „Kiekviena prieš save susiskaldžiusi karalystė griūva, ir joks miestas ar namas, susiskaldęs prieš save, neišsilaikys“ (Mt 12, 25). 1 Korintiečiams Paulius rašo, kad krikščionys neturėtų būti susiskaldę, bet turėtų „būti tos pačios minties, tos pačios meilės, visiškai sutariantys ir vienos minties“ (1 Kor 1, 10).

Ekumenizmo sąvoka yra įsišaknijusi Biblijoje, o vienybės tarp skirtingų krikščionių bažnyčių skatinimas yra vertingas tikslas.

Ar katalikai yra ekumeniški?

Taip, katalikai yra ekumeniški. Katalikų Bažnyčia palaiko dialogą su kitomis krikščionių Bažnyčiomis ir bendruomenėmis ir siekia krikščionių vienybės.

Ką reiškia ekumeninis religijoje?

Ekumenizmas – krikščionybės judėjimas, kuriuo siekiama skatinti įvairių krikščioniškų konfesijų vienybę. Žodis „ekumeninis“ kilęs iš graikų kalbos žodžio οἰκουμένη (oikoumene), kuris reiškia „visas gyvenamas pasaulis“.“

Ekumenizmo tikslas – siekti visų krikščionių, nepriklausomai nuo jų konkrečios konfesijos, vienybės. Šią vienybę reikia pasiekti dialogu, malda ir bendradarbiavimu. Ekumenizmas nėra naujas judėjimas; jis gyvuoja nuo ankstyvųjų krikščionybės laikų.

Viena svarbiausių ekumeninių organizacijų yra 1948 m. įkurta Pasaulio bažnyčių taryba. Pasaulinė bažnyčių taryba yra bažnyčių bendrija, kuriai priklauso stačiatikių ir protestantų denominacijos. Pasaulinė bažnyčių taryba skatina ekumeninį bendradarbiavimą ir vienybę tarp jai priklausančių bažnyčių.

Parašykite komentarą