Federalinė vyriausybė

Jungtinių Amerikos Valstijų federalinė vyriausybė yra Šiaurės Amerikos federalinės respublikos – Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinė vyriausybė, kurią sudaro 50 valstijų, federalinė apygarda, penkios pagrindinės savivaldžios teritorijos ir kelios salų valdos. Federalinę vyriausybę sudaro trys atskiros šakos: įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė, kurių įgaliojimai suteikti U.S. Konstitucijos atitinkamai Kongresui, prezidentui ir federaliniams teismams. Šių šakų įgaliojimai ir pareigos toliau apibrėžiami Kongreso aktais, įskaitant vykdomųjų departamentų ir teismų, žemesnių už Aukščiausiąjį Teismą, steigimą.

Jungtinių Valstijų federalinė vyriausybė buvo įkurta 1789 m., kai buvo ratifikuota Jungtinių Valstijų Konstitucija. Pirmieji trys Konstitucijos straipsniai nustato federalinės valdžios taisykles ir ribas bei federalinės valdžios ir valstijų santykius. IV straipsnyje nustatomi federalinės vyriausybės santykiai su valstijomis ir federalinei vyriausybei suteikiami įgaliojimai apsaugoti kiekvieną valstiją nuo invazijos ir užtikrinti, kad kiekvienos valstijos vyriausybė gerbtų kitų valstijų piliečių „teises, privilegijas ir imunitetus“. V straipsnis suteikia Kongresui teisę keisti Konstituciją.

Jungtinių Valstijų federalinę vyriausybę sudaro trys šakos:

Įstatymų leidžiamoji valdžia: Kongresas, kurį sudaro Senatas ir Atstovų rūmai. Kongresas priima Jungtinių Valstijų įstatymus.

Vykdomoji valdžia: Prezidentas, kuris yra vykdomosios valdžios vadovas, ir jo kabinetas. Prezidentas yra

Kokie yra federalinės valdžios pavyzdžiai?

Jungtinių Valstijų federalinė vyriausybė – Jungtinių Valstijų, Šiaurės Amerikos federalinės respublikos, sudarytos iš 50 valstijų, federalinės apygardos, penkių didžiųjų teritorijų ir kelių salų valdų, nacionalinė vyriausybė. Federalinę vyriausybę sudaro trys atskiros šakos: įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė, kurių įgaliojimai suteikti U.S. Konstitucija atitinkamai Kongrese, Prezidente ir federaliniuose teismuose. Šių šakų įgaliojimai ir pareigos yra išsamiau apibrėžti Kongreso aktais, įskaitant vykdomųjų departamentų ir teismų, žemesnių už Aukščiausiąjį Teismą, steigimą.

Jungtinių Valstijų federalinė vyriausybė buvo įsteigta Konstitucija, kuri įsigaliojo 1789 m. kovo 4 d. Trys pirmieji Konstitucijos straipsniai federalinės valdžios galias suteikia įstatymų leidžiamajai, vykdomajai ir teisminei valdžioms. IV, V ir VI straipsniai suteikia vykdomąją ir teisminę valdžią prezidentui, o teisminę valdžią – federaliniams teismams. I straipsnio 8 skirsnio 18 punktas suteikia Kongresui įgaliojimus priimti visus įstatymus, „būtinus ir tinkamus“ jo išvardytoms galioms įgyvendinti.

Federalinė vyriausybė yra ribotų ir išvardytų galių vyriausybė. Konstitucija nesuteikia federalinei vyriausybei neribotų galių daryti ką tik nori; Konstitucijoje išvardytos konkrečios galios, kuriomis federalinė vyriausybė gali naudotis. Šios išvardytos galios išvardytos Konstitucijos I straipsnio 8 skirsnyje. Joms priklauso teisė nustatyti mokesčius, skolintis pinigų, reguliuoti tarpvalstybinę ir užsienio prekybą

Kas yra federalinė vyriausybė ir valstijų vyriausybė?

Pagrindinis skirtumas tarp federalinės ir valstijų valdžios yra tas, kad federalinė valdžia turi daugiau galių nei valstijų valdžia. Jungtinių Valstijų Konstitucijoje apibrėžti federalinės vyriausybės įgaliojimai, o valstijų vyriausybės įgaliojimai apsiriboja tik tuo, kas konkrečiai nesuteikta federalinei vyriausybei. Federalinė vyriausybė turi teisę nustatyti mokesčius, reguliuoti tarpvalstybinę ir užsienio prekybą, kaldinti pinigus ir skelbti karą. Valstijų valdžia turi teisę nustatyti mokesčius, reguliuoti prekybą valstybės viduje, kurti įstatymus ir užtikrinti jų vykdymą.

Kas vadovauja federalinei vyriausybei?

JAV federalinei vyriausybei vadovauja prezidentas ir vykdomoji valdžia, kurią sudaro įvairios federalinės agentūros. Prezidentas yra vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas ir valstybės vadovas, o vykdomoji valdžia yra atsakinga už šalies įstatymų vykdymą. Prezidentą renka žmonės, o vykdomąją valdžią skiria prezidentas.

Parašykite komentarą