Finansinis auditas

Fiskalinis auditas – tai organizacijos finansinių įrašų tikrinimas, siekiant užtikrinti jų tikslumą ir atitiktį įstatymams ir kitiems teisės aktams. Fiskalinio audito tikslas – apsaugoti organizacijos turtą ir užtikrinti, kad jos finansinės ataskaitos būtų tikslios ir patikimos. Fiskaliniai auditoriai taip pat gali rekomenduoti patobulinti organizacijos finansų valdymo praktiką.

Finansinį auditą paprastai atlieka išorės auditoriai, kurie yra nepriklausomi nuo audituojamos organizacijos. Auditoriaus ataskaita paprastai pateikiama organizacijos valdybai, vadovybei ir akcininkams.

Kas yra finansinio audito procesas?

Finansinis auditas – tai nepriklausomas organizacijos finansinių ataskaitų ir prie jų pridėtos informacijos patikrinimas. Finansinio audito tikslas – suteikti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Finansinį auditą atlieka nepriklausomi auditoriai, kurie pateikia savo išvadų ataskaitą.

Finansinio audito procesą paprastai sudaro šie etapai:

1. Audito planavimas: Auditorius parengia audito planą, kuriame atsižvelgia į kliento verslo ir finansinės rizikos profilį, taip pat į savo paties auditoriaus rizikos vertinimą.

2. Audito procedūrų atlikimas: Auditorius atlieka įvairius testus ir procedūras, kad gautų įrodymų apie kliento finansines ataskaitas.

3. Audito įrodymų vertinimas: Auditorius įvertina gautus įrodymus ir suformuluoja nuomonę apie finansines ataskaitas.

4. Ataskaitų apie finansines ataskaitas pateikimas: Auditorius parengia finansinių ataskaitų ataskaitą, kuri paprastai skiriama kliento direktorių valdybai arba akcininkams.

Kokios yra 3 audito rizikos rūšys?

Yra trys audito rizikos rūšys: finansinė rizika, atitikties rizika ir reputacijos rizika. Finansinė rizika – tai rizika, kad įmonė nesugebės įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Atitikties rizika – tai rizika, kad įmonė nesugebės laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų. Reputacijos rizika – tai rizika, kad bus pakenkta įmonės reputacijai.

Kokios yra 4 audito rūšys?

Yra keturios audito rūšys: finansinis, veiklos, atitikties ir tyrimo auditas.

1. Atliekant finansinį auditą tikrinama organizacijos finansinė atskaitomybė ir prie jos pridedama informacija, siekiant įsitikinti, ar joje nėra reikšmingų iškraipymų ir ar ji tiksliai atspindi organizacijos finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

2. Atliekant veiklos auditą vertinama, ar organizacijos veikla yra veiksminga ir efektyvi, ar ji atitinka vidaus politiką ir procedūras bei išorės teisės aktus.

3. Atitikties auditai vertina, kaip organizacija laikosi išorės įstatymų ir kitų teisės aktų.

4. Tyrimo auditas atliekamas reaguojant į įtariamą sukčiavimą ar kitą neteisėtą veiklą. Juos paprastai atlieka teisėsaugos institucijos, tačiau gali atlikti ir privačios organizacijos.

Kokios yra 3 audito rūšys?

Yra trys pagrindinės audito rūšys: finansinis, veiklos ir atitikties auditas.

Finansinio audito metu daugiausia dėmesio skiriama įmonės finansinėms ataskaitoms ir tam, ar jos yra tikslios ir ar jose nėra reikšmingų iškraipymų. Atliekant veiklos auditą vertinamas įmonės veiklos efektyvumas ir rezultatyvumas. Atitikties auditas, kurio metu vertinama, ar įmonė laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų.

Parašykite komentarą