Leninizmas

Vladimiro Lenino išplėtota marksizmo teorija ir praktika, pabrėžianti stiprios, disciplinuotos profesionalių revoliucionierių partijos, kuri vadovautų proletarinei revoliucijai, siekiant nuversti kapitalizmą ir sukurti socialistinę valstybę, poreikį.

Pagrindiniai leninizmo bruožai yra tai, kad jis pabrėžia, jog reikia drausmingos profesionalių revoliucionierių partijos, kuri vadovautų proletariatui nuverčiant kapitalizmą, ir akcentuoja socialistinės valstybės sukūrimą.

Kuo leninizmas skiriasi nuo marksizmo?

Leninizmas yra politinė ideologija, kurią sukūrė Vladimiras Leninas, bolševikų partijos lyderis ir pirmasis Sovietų Sąjungos valstybės vadovas. Leninizmas yra marksizmo atšaka, kuriai būdingi daugelis tų pačių pagrindinių principų, įskaitant tikėjimą, kad darbininkų klasė turi nuversti buržuaziją, kad sukurtų teisingesnę ir lygesnę visuomenę.

Tačiau yra keletas pagrindinių dalykų, kuriais leninizmas skiriasi nuo marksizmo. Vienas iš svarbiausių yra avangardo partijos idėja. Leninas manė, kad darbininkų klasės negalima palikti vien tik jai pačiai nuversti buržuaziją, o reikia, kad jai vadovautų drausminga ir patyrusi partija, kuri vestų ją į pergalę. Ši partija turėtų būti pasirengusi naudoti bet kokias priemones, įskaitant smurtą, kad pasiektų savo tikslus.

Kitas esminis skirtumas – proletariato diktatūros idėja. Leninas manė, kad darbininkų klasei užgrobus valdžią, jai reikės įvesti diktatūrą, kad buržuazija negalėtų susigrąžinti kontrolės. Ši diktatūra nebūtų pagrįsta vienu asmeniu ar grupe, turinčia visą valdžią; vietoj to, ji būtų pagrįsta visa darbininkų klase, kuri kontroliuotų visuomenę.

Leninizmas taip pat skiriasi nuo marksizmo savo požiūriu į kapitalizmą. Marksistai mano, kad kapitalizmas galiausiai pats žlugs, o leninistai mano, kad kapitalizmas turi būti aktyviai naikinamas siekiant sukurti socialistinę visuomenę. Dėl šio skirtumo dažnai kyla konfliktų tarp marksistų

Kas yra leninizmas Stalinas?

Leninizmas – politinė ideologija, kurią sukūrė rusų revoliucionierius Vladimiras Leninas. Jame derinami marksizmo ir revoliucinio socializmo elementai, pabrėžiamas avangardo partijos, kuri vadovautų proletariato revoliucijai, poreikis. Po Lenino mirties 1924 m. Sovietų Sąjungos vadovu tapo Josifas Stalinas, kuris sukūrė leninizmo atmainą, pabrėžiančią totalitarinės kontrolės ir vienpartinės valstybės būtinybę.

Kokios yra pagrindinės leninizmo idėjos?

Pagrindinės leninizmo idėjos yra marksizmas, proletariato diktatūra ir avangardo partija. Marksizmas – Karlo Markso ir Frydricho Engelso mokslinis socializmas. Proletariato diktatūra – tai valdymo forma, kai valdžia priklauso darbininkų klasei. Avangardo partija – tai politinė partija, kuri vadovauja proletariato kovai už revoliuciją.

Koks yra marksizmo leninizmo tikslas?

Marksizmas-leninizmas yra Sovietų Sąjungos komunistų partijos, taip pat Komunistų internacionalo partijų politinė ideologija. Pirmą kartą ją suformulavo Vladimiras Leninas, kuris vėliau ją išplėtojo į atskirą ideologiją.

Marksizmas-leninizmas remiasi originaliomis Karlo Markso idėjomis, kuris manė, kad visuomenė yra padalinta į dvi klases: buržuaziją (kapitalistus) ir proletariatą (darbininkus). Marksas tikėjo, kad proletariatas galiausiai nuvers buržuaziją ir sukurs beklasę komunistinę visuomenę.

Leninas toliau plėtojo Markso idėjas ir teigė, kad norint, jog proletariatas sėkmingai nuverstų buržuaziją, jam turi vadovauti profesionalių revoliucionierių avangardo partija. Jis taip pat manė, kad socialistinė revoliucija turės plisti tarptautiniu mastu, kad kapitalistai negalėtų tiesiog perkelti savo verslo į kitą šalį.

Marksizmas-leninizmas buvo oficiali Sovietų Sąjungos ideologija, ją taip pat priėmė daugelis komunistų partijų visame pasaulyje. 1991 m. žlugus Sovietų Sąjungai, daugelis šių partijų atsisakė marksizmo-leninizmo ir pasirinko nuosaikesnes ideologijas.

Parašykite komentarą