Subsidiarumas

Subsidiarumas – tai principas, pagal kurį centrinė valdžios institucija turi turėti tik tuos įgaliojimus, kuriuos jai deleguoja ją sudarančios dalys, ir neturi pasisavinti tų dalių įgaliojimų.

Terminas „subsidiarumas“ kilęs iš lotyniško žodžio subsidiarius, kuris reiškia „remiantis“. Subsidiarumo principas grindžiamas įsitikinimu, kad sprendimai turėtų būti priimami žemiausiu įmanomu valdymo lygmeniu, arčiausiai žmonių, kuriems tie sprendimai daro poveikį.

Subsidiarumo principas yra įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyse ir yra pagrindinis ES sprendimų priėmimo proceso principas. Vadovaudamasi subsidiarumo principu, ES gali imtis veiksmų tik tuo atveju, jei jie yra veiksmingesni už veiksmus, kurių imamasi nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu.

Subsidiarumo principas yra ne tik ES principas; jis taip pat yra svarbus federalizmo principas. Federacinėje sistemoje centrinė valdžia turi tik tuos įgaliojimus, kuriuos jai delegavo federaciją sudarančios dalys. Subsidiarumo principas taip pat įtvirtintas JAV Konstitucijoje.

Kas yra subsidiarumas bendruomenėje?

Apskritai subsidiarumas – tai principas, pagal kurį centrinei valdžios institucijai turėtų būti suteikti tik tie įgaliojimai, kurie negali būti tinkamai vykdomi vietos lygmeniu.

Kalbant apie bendruomenę, subsidiarumas paprastai reiškia principą, kad bendruomenės sprendimai turėtų būti priimami kuo labiau vietos lygmeniu, o aukštesnio lygmens valdžios institucijos turėtų įsitraukti tik tada, kai tai yra absoliučiai būtina. Šis principas dažnai minimas diskusijose apie tinkamą valdžios vaidmenį visuomenėje.

Ką reiškia subsidiarumas ES?

Europos Sąjungoje subsidiarumo principas įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje. Jame nustatyta, kad ES gali imtis veiksmų (pavyzdžiui, priimti teisės aktus) tik tuo atveju, jei jie yra veiksmingesni nei veiksmai, kurių būtų galima imtis nacionaliniu, regioniniu ar vietos valdžios institucijų lygmeniu.

Kitaip tariant, ES turi tik tuos įgaliojimus, kurie būtini jos tikslams pasiekti, ir nieko daugiau. Šis principas užtikrina, kad sprendimai būtų priimami kuo labiau atsižvelgiant į piliečių.

Kas yra subsidiarumas paprastais žodžiais?

Subsidiarumo principas reiškia, kad centrinė valdžia turi turėti įgaliojimus atlikti tik tas užduotis, kurių negali tinkamai atlikti žemesnio lygio valdžia. Kitaip tariant, pagal subsidiarumo principą sprendimai turėtų būti priimami kuo žemesniu valdžios lygmeniu. Šis principas grindžiamas įsitikinimu, kad sprendimus geriausia priimti arčiausiai žmonių, kuriems jie turės įtakos.

Kas yra katalikiškas subsidiarumo principas?

Katalikiškas subsidiarumo principas – tai idėja, kad socialiniai ir politiniai klausimai turėtų būti sprendžiami kuo vietiniu lygmeniu. Šis principas grindžiamas įsitikinimu, kad žmonės geriausiai sugeba patys save valdyti, kai sprendimai priimami kuo arčiau žmonių, kuriems tie sprendimai daro poveikį. Katalikų Bažnyčia moko, kad valdžios vaidmuo turėtų būti teikti pagalbą asmenims ir bendruomenėms tik tada, kai jie patys negali sau padėti. Šiuo principu siekiama apsaugoti asmenų orumą ir užtikrinti, kad valdžia netaptų pernelyg galinga.

Parašykite komentarą