Išankstinis nusistatymas

Išankstinis nusistatymas – tai nepagrįstas arba neteisingas požiūris (palankus arba nepalankus) į asmenį arba grupę, grindžiamas jų priklausymu tam tikrai grupei arba kategorijai. Paprastai ji grindžiama nepakankama arba netikslia informacija ir gali būti asmeninių jausmų, įsitikinimų ar požiūrio rezultatas.

Išankstinį nusistatymą galima suskirstyti į keturis tipus:

1. Asmeninis išankstinis nusistatymas: Kai asmuo turi neigiamą požiūrį į kitą asmenį ar grupę, pagrįstą asmenine patirtimi ar įsitikinimais.

2. Socialinis išankstinis nusistatymas: Kai asmuo turi neigiamą požiūrį į kitą asmenį ar grupę, pagrįstą visuomenės ar kultūros normomis ir vertybėmis.

3. Struktūrinis išankstinis nusistatymas: Tai, kai asmuo turi neigiamą požiūrį į kitą asmenį ar grupę, pagrįstą jo visuomenės ar kultūros institucinėmis struktūromis ir politika.

4. Kultūrinis išankstinis nusistatymas: Tai yra, kai asmuo turi neigiamą požiūrį į kitą asmenį ar grupę, pagrįstą dominuojančia visuomenės ar kultūros ideologija.

Kas yra išankstinis nusistatymas kasdieniame gyvenime?

Išankstinį nusistatymą galima apibrėžti kaip neigiamą požiūrį į asmenį ar grupę, grindžiamą jų įsivaizduojama priklausomybe tam tikrai socialinei grupei. Tai neracionalus ir nelankstus požiūris, galintis lemti diskriminaciją ir atskirtį.

Kasdieniame gyvenime išankstinis nusistatymas gali pasireikšti įvairiais būdais. Tai gali būti akivaizdu iš to, kaip žmonės kalba su tam tikros grupės nariais arba apie juos. Pavyzdžiui, kas nors gali neigiamai ar paniekinamai komentuoti žmonių grupę dėl jų rasės, etninės kilmės, religijos ar lyties. Išankstinis nusistatymas taip pat gali pasireikšti tuo, kaip žmonės elgiasi su kitais. Pavyzdžiui, kas nors gali atsisakyti aptarnauti klientą ar užsakovą dėl jo įsivaizduojamos priklausomybės tam tikrai grupei.

Prietarai gali turėti didelę įtaką juos patiriančių žmonių gyvenimui. Tai gali lemti atskirtį nuo užimtumo, švietimo ir kitų galimybių. Dėl to taip pat gali jaustis izoliuotas, nuvertintas ir pažemintas. Išankstinės nuostatos gali turėti žalingą poveikį jas patiriančių asmenų psichinei ir fizinei sveikatai.

Kas yra išankstinis nusistatymas?

Elgesys, pagrįstas išankstiniu nusistatymu, yra viena iš diskriminacijos formų. Jis apibrėžiamas kaip nepagrįstas neigiamas ar priešiškas požiūris į grupę arba į asmenį dėl to, kad jis yra tos grupės narys. Išankstinis nusistatymas gali būti grindžiamas įvairiais veiksniais, įskaitant rasę, etninę kilmę, tautybę, religiją, lytį, seksualinę orientaciją ar negalią.

Kokios yra trys išankstinio nusistatymo rūšys?

Išankstinį nusistatymą galima apibrėžti kaip išankstinį, neigiamą požiūrį į tam tikrą žmonių grupę, grindžiamą įsivaizduojamomis jų savybėmis. Prietarai gali būti grindžiami rase, etnine kilme, tautybe, lytimi, seksualine orientacija, socialine ir ekonomine padėtimi, amžiumi, fizine išvaizda, religija ar politiniais įsitikinimais.

Yra trys pagrindiniai priesaikų tipai:

1. Individualus išankstinis nusistatymas – tai neigiamos nuostatos ir įsitikinimai, kuriuos asmuo turi apie tam tikrą žmonių grupę. Individualus išankstinis nusistatymas dažnai grindžiamas asmenine patirtimi, stereotipais ir išankstinėmis nuostatomis.

2. Institucinis išankstinis nusistatymas reiškia būdus, kuriais socialinės institucijos, pavyzdžiui, korporacijos, vyriausybinės agentūros ir švietimo įstaigos, diskriminuoja tam tikras žmonių grupes. Institucinis išankstinis nusistatymas gali pasireikšti nelygiomis galimybėmis įgyti išsilavinimą, įsidarbinti ir apsirūpinti būstu.

3. Struktūrinis išankstinis nusistatymas reiškia būdus, kuriais visuomenės struktūra, įskaitant jos įstatymus, politiką ir socialinius papročius, sudaro nepalankias sąlygas tam tikroms žmonių grupėms. Struktūrinis išankstinis nusistatymas gali riboti žmonių galimybes gauti išsilavinimą, darbą ir būstą, taip pat gali lemti segregaciją kaimynystėje ir nevienodą elgesį baudžiamojo teisingumo sistemoje.

Kas yra prietarų pavyzdys?

Prietarų pavyzdys – kai kas nors jaučia neigiamus jausmus ar turi neigiamų minčių apie kitą asmenį ar žmonių grupę dėl jų odos spalvos, rasės, religijos ar kitų veiksnių.

Parašykite komentarą